Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 30.03.2020

Statlig garanterte kriselån under utbruddet av Covid-19.

Fredag 27. mars fastsatte Finansdepartementet forskrift til lov om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter som ble vedtatt av Stortinget lørdag 21. mars. I forskriften avklares en rekke forhold knyttet til loven slik at garantiordningen med en totalramme på 50 milliarder kroner nå iverksettes.

Bedrifter som har behov for å benytte ordningen skal kontakte sin bank direkte, hvor saksbehandlingen vil foregå. Det er GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) som vil administrere ordningen på vegne av Staten.

Ordningen skal «styrke små og mellomstore bedrifters tilgang til likviditet, ved at staten gjennom en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til finansforetak. Ordningen skal sikre delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av Covid-19» jf. lovens § 1.

Ordningen gjaldt innledningsvis bare for små og mellomstore bedrifter. I forskriftens § 3 første ledd er dette definert som virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:

  • sysselsetter færre enn 250 personer, og
  • har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro (kr. 492.555.000), eller
  • har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro (kr. 423.597.300).

Av forskriftens § 3 annet ledd følger det at ved beregning av beløpsgrensene i første ledd skal den gjennomsnittlige valutakursen i 2019 legges til grunn, det vil si 9,8511 kroner per euro (tall i NOK i parentes ovenfor).

Den 2. april 2020 varslet Finansdepartementet at det forskriften ville bli endret til også å gjelde større bedrifter, med en maksimal låneramme på 150 millioner kroner per bedrift. 

I henhold til lovens § 3 første ledd gjelder garantiordningen «lån til små og mellomstore bedrifter med virksomhet i Norge som på grunn av Covid-19-utbruddet står overfor en akutt likviditetsmangel». Videre følger det av lovens § 3 annet ledd at ordningen bare gjelder «lån til bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold. Ordningen gjelder uansett ikke lån til bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019».

Vilkårene om akutt likviditetsmangel og lønnsomhet samt utelukkelsen av bedrifter som har vært i økonomiske vanskeligheter per årsslutt 2019 er nærmere presisert i forskriftens § 4 og § 5.

Loven stiller også visse andre vilkår til lånene. For at et lån skal være omfattet av ordningen må det bl.a.:

  • ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid personell, eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019,
  • ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner,
  • så langt som mulig ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon, og
  • ikke ha en løpetid på mer enn 3 år.

Våre advokater er tilgjengelige for spørsmål og bistand med søknader:

 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart