Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 24.11.2020

Regjeringen foreslår omfattende støtteordninger for næringslivet som følge av koronakrisen. Ny tiltakspakke er lagt frem for Stortinget.

Koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak skaper fortsatt utfordringer for store deler av norsk næringsliv. Regjeringen foreslår derfor å etablere en bred, midlertidig kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av krisen. Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene og gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. Støtte vil beregnes for to måneder av gangen. 

Ordningen bygger i stor grad på den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall som løp ut august 2020, jf. Prop. 70 LS (2019–2020), men dekker mer enn tidligere.

Vilkår for å omfattes av ordningen:

  • Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret med hjemmel i foretaksregisterloven § 2-1, og enkeltpersonforetak må være registrert i enhetsregisteret.  
  • Foretaket må være skattepliktig til Norge gjennom skatteloven § 2-2 første ledd eller tredje ledd, eller § 2-3 første ledd bokstav b.
  • Foretaket må ha ansatte. (Enkeltpersonforetak er unntatt fra dette vilkåret.)
  • Foretaket har, i perioden det søkes tilskudd for, hatt et stort omsetningsfall
  • Foretaket driver lovlig næringsvirksomhet, og er ikke under konkursbehandling eller besluttet tvangsoppløst.


Beregning av t
ilskudd gjennom ordningen gjøres med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor.

Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil større omsetningsfall bety mer støtte til den enkelte bedrift. Det vil dermed være en automatikk i at strengere smitteverntiltak som fører til omsetningsfallet for bedriftene, gir økt støtte. Justeringsfaktoren er 0,7 for september og oktober, 0,85 for november og desember og 0,8 for januar og februar.

Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å hindre at ellers levedyktige og omstillingsdyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og myndighetenes smitteverntiltak, slik at arbeidsplasser trygges og bedriftene får tid og rom til å tilpasse seg situasjonen.

Regjeringen har også foreslått å videreføre den reduserte satsen på lav moms og å forlenge ordningen for utsatt skatt. I tillegg fremsettes forslag om å forlenge ordningen med statlig lånegaranti for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021.


Proposisjonen til Stortinget kan i sin helhet leses her

 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart