Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 02.04.2020

Regjeringen har presentert forslag til kompensasjonsordning for bedrifter med svikt i omsetning grunnet Covid-19. Ro Sommernes har oppsummert hovedpunktene.

Torsdag 2. april 2020 presenterte regjeringen forslag til kompensasjonsordning for foretak som har opplevd og/eller opplever svikt i omsetningen som følge av Covid-19. Forslaget må behandles og godkjennes av Stortinget og ESA før det kan iverksettes.

Hva kan det søkes om?

Foretak kan søke om kompensasjon for tapt omsetning forårsaket av Covid-19. Kompensasjonen skal fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i det enkelte foretak.

For foretak som er pålagt å stenge av staten vil ordningen dekke inntil 90 % av foretakets faste, unngåelige kostnader per måned. For foretak som ikke er beordret stengt vil ordningen dekke inntil 80 % prosent av foretakets faste, uunngåelige kostnader.

For hvert foretak foreligger det en nedre grense på 5 000 kroner per måned og en øvre grense på 30 millioner kroner per måned.  

Hvilken tidsperiode dekker ordningen?

I utgangspunktet skal ordningen dekke de tap som påføres i perioden fra og med 1. mars 2020 til og med 31. mai 2020.

Hvilke foretak kan søke om kompensasjon?

Ordningen skal gjelde for skattepliktige, registrerte foretak i Norge. Det er derimot foreslått en rekke unntak som ikke skal omfattes av ordningen, herunder:

 • finansnæringen (avgrensning gjøres gjennom finansskatten)
 • produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • utenriks sjøfart/varetransport
 • olje-gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskattregimet)
 • private barnehager som er under egen støtteordning)
 • flyselskaper som er under egen støtteordning
 • foretak uten ansatte, med unntak for ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde
 • foretak uten aktivitet
 • foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs

Videre må foretaket som søker om kompensasjon ha et omsetningsfall på 30 % eller mer sammenlignet med tilsvarende måned i 2019 (satsen er 20 % for mars) for å komme inn under ordningen.

Hva er grunnlaget for kompensasjonen?

Kompensasjonen for hvert foretak vil baseres på egenrapporterte tall for omsetning i mars 2020 og omsetning i mars 2019. Hvis et foretak ikke var i virksomhet i mars 2019 skal kompensasjonen baseres på en gjennomsnittsomsetning for januar og februar 2020.

Videre skal hvert foretak rapportere inn faste, uunngåelige kostnader som kan føres på følgende poster i næringsoppgaven:

 • 6300 (leie av lokaler);
 • 6340 (lys, varme);
 • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mm.);
 • 6400 (leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.);
 • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjonshonorar/rådgivning o.l.));
 • 6995 (elektrisk kommunikasjon, porto mv.);
 • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler);
 • 7490 (kontingenter);
 • 7500 (forsikringspremie); og
 • netto renteutgifter.

Skatteetaten vil utvikle en egen portal for innrapportering av tall i samarbeid med Finans Norge.

Hvordan vil kompensasjonen fastsettes?

For hvert foretak vil kompensasjonen fastsettes etter følgende formel:

Kompensasjon = Omsetningsfall x (uunngåelige faste kostnader minus fastsatt egenandel (gjelder kun for foretak som ikke er beordret nedstengt av staten)) x justeringsfaktor

Justeringsfaktoren er fastsatt til 0.9 for bedrifter nedstengt av staten og 0.8 for øvrige bedrifter. Egenandelen er fastsatt til 10 000 kroner.

For et foretak, som ikke er beordret stengt av staten, med et omsetningsfall på 50 % og uunngåelige faste utgifter på 800 000 kroner per måned vil formelen fungere som følger:

0,5 x (800 000 ÷ 10 000) x 0,8 = 316 000 kroner i kompensasjon pr. måned

Hvordan behandles en søknad om kompensasjon?

Ordningen forvaltes av Skatteetaten og søknadsprosessen er i stor grad basert på tillit.

Den som søker om kompensasjon på vegne av et foretak må bekrefte at opplysningen som er oppgitt er riktige og at man er kjent med vilkårene som gjelder for uriktig informasjon.

Når søknaden er innlevert vil informasjon som legges inn i portalen bli kontrollert opp mot historisk informasjon og andre opplysninger om foretaket. Dersom foretaket passerer kriteriene for utbetaling, skal utbetalingen skje automatisk. Hvis derimot kontrollen avdekker store avvik vil søknaden enten bli avvist eller satt til manuell behandling.

Våre advokater er tilgjengelige for spørsmål og bistand med søknader.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Bes√łksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart