Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 22.09.2021

Angående mulig forenkling av reglene om grenseoverskridende fisjon, fusjon og aksjebytte.

Finansdepartementet har i dag sendt ut et høringsnotat vedr. en mulig forenkling av reglene om grenseoverskridende fisjon, fusjon og aksjebytte.

Norge har i dag et godt utviklet regelverk som legger til rette for at organisasjoner og selskaper skal kunne foreta forretningsmessige reorganiseringer av selskaps- eller konsernstrukturen, uten at dette skal utløse skatt. Hensynet bak reglene samsvarer med noen av hensynene bak fritaksmetoden; å legge til rette for at skattereglene i minst mulig grad påvirker skatteyternes handlemåte, som igjen vil føre til optimal ressursutnyttelse for maksimal samfunnsøkonomisk avkastning.

For helnorske fusjoner og fisjoner er det f.eks. et vilkår for skattefrihet at reorganiseringen gjennomføres til kontinuitet, dvs. at selskapets og aksjonærenes skatteposisjoner videreføres uendret også etter reorganiseringen er gjennomført. I grenseoverskridende fisjoner og fusjoner har det imidlertid også vært et vilkår at reorganiseringen behandles til kontinuitet også i øvrige land hvor deltakere i reorganiseringen er skattemessig bosatt, både på selskapsnivå og aksjonærnivå.

Det har tidligere vært stilt spørsmål om behovet for å innta som et vilkår at reorganiseringen skjer til skattemessig kontinuitet på aksjonærnivå i utlandet, og dette kravet har også i realiteten bortfalt gjennom en tidligere prinsipputtalelse av Finansdepartementet. Nå foreslås det at dette stadfestes direkte i loven.

I tillegg foreslås det at kravet om skattemessig kontinuitet på selskapsnivå bortfaller. Dette er begrunnet med at kravet om kontinuitet i Norge er tilstrekkelig til å ivareta hensynet til det norske skattefundament. Norske provenyhensyn ivaretas på selskapsnivå gjennom kontinuitet i Norge av skatteposisjoner som er tilknyttet norsk beskatningsområde før og etter fusjonen, og gjennom utflyttingsbeskatning iht. §§ 9-14 og 14-48 dersom virksomhet/eiendeler mv. tas ut av norsk beskatningsområde. På aksjonærnivå ivaretas norske provenyhensyn ved at norske aksjonærer viderefører sine skatteposisjoner på vederlagsaksjene i det overtakende selskap.

Regelendringen er også meget praktisk og gjøre det enklere for næringslivet å gjennomføre-, og for Skatteetaten å kontrollere, skattefrie reorganiseringer.

Forslaget er ikke beregnet å ha noen provenymessig betydning for Norge. Departementet foreslår at endringen får virkning fra og med inntektsåret 2022.

Link til forslaget ligger her.


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart