Gå til innholdet

Nyheter

Dato: 03.07.2017

Stortinget har vedtatt endringer i aksjeloven med virkning fra 1. juli 2017.

Den 1. juli 2017 trådte det i kraft flere endringer i aksjeloven. Endringene er en del av et større forslag om modernisering og forenklinger av aksjelovene fremsatt i proposisjonen Prop. 112 L (2016-2017).

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, fravalg av revisor og krav til særattestasjoner. Etter at endringene trådte i kraft er det nå åpnet for fravalg av revisor direkte i stiftelsesdokumentet for aksjeselskap, og flere av kravene til revisors bekreftelse er bortfalt. Som et ledd i prosessen med å gjøre loven mer teknologinøytral er det nå åpnet for elektronisk deltagelse på generalforsamling, som kommunikasjonsform mellom selskapet og aksjeeierne, og at selskapets dokumenter kan lagres elektronisk. Samtidig er kravet til særlig grunn ved styremdlems fratredelse, opphevet.  

Videre endringer i aksjelovene trer i kraft i 2018. 


Tilbake

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart